0 (242) 511 85 85 destek@bayraklardoviz.com

Kimlik Tespiti

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI
DÖVİZ BÜROSU MÜŞTERİLERİ İÇİN


DÖVİZ BÜROLARINDA YAPILAN İŞLEMLERDE
KİMLİK TESPİTİNE İLİŞKİN ESASLAR

Kimlik Tespiti Yapma Zorunluluğunun Yasal Dayanağı

5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 09.01.2008
tarih ve 26751 sayılı RG de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün
Finansmanının Onlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik gereğince, döviz
büroları, kendileri nezdinde yapılan veya aracılık ettikleri işlemlerde işlem yapılmadan
önce, işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerini tespit
etmek zorundadır.

Kimlik Tespiti Yapma Zorunluluğunun Yasal Dayanağı

Kendi adınıza, toplam tutan yirmi bin TL veya üzerinde:

 • Merkez Bankasınca alım satım konusu yapılan efektifleri (döviz)
  alıyor veya satıyorsanız,
 • Efektifleri daha küçük veya daha büyük küpürlerle veya ayrı cins
  efektiflerle değiştiriyorsanız veya
 • Başkaca işlem yapıyorsanız,

Döviz bürosu görevlilerinin sizden talep edeceği: Türk uyruklular için “T.C. nüfus
cüzdanı, T.C. sürücü belgesi veya pasaport”, Türk uyruklu olmayanlar için
“pasaport veya ikamet belgesi” aslı veya noter onaylı suretini ibraz ediniz.

Döviz bürosu görevlilerinden, yukarıda sayılan belgeler dışında başka bir belge ibraz
ederek işlem yapılmasını talep etmeyiniz, çünkü 5549 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat
uyarınca kimlik tespitinde sadece sayılan bu belgeler geçerlidir.

Ayrıca, T.C. kimlik numaranız, adresiniz ve imza örneğiniz ile varsa telefon ve faks
numaranızı, elektronik posta adresinizi, iş ve meslek bilgilerinizi de döviz bürosu
görevlilerine veriniz

Kimlik Tespiti Yapma Zorunluluğunun Yasal Dayanağı

Kimlik tespiti yapılmasını gerektiren bir işlemi, ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler,
dernek ve vakıflar, sendika ve konfederasyonlar, siyasi partiler, tüzel kişiliği olmayan
teşekküller veya bir başka gerçek kişi adına talep ettiğinizde, sizin ve adına hareket
ettiğiniz kişinin kimliği ile temsil yetkiniz, döviz bürosu tarafından ayrı ayrı tespit
edilecektir. Bununla birlikte, adına hareket edilenin hukuki durumuna göre aşağıda
belirtilen hususlar da göz önünde bulundurulacaktır.

Kimlik Tespiti Yapma Zorunluluğunun Yasal Dayanağı

 • Yetki durumunuz noter onaylı vekâletname üzerinden teyit edilecektir.
 • Adına hareket ettiğiniz kişinin kimlik tespitinin gerçek kişiler için aranan
  belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri üzerinden yapılamaması
  durumunda, adına hareket ettiğiniz kişinin kimlik tespiti, yetki durumuna
  ilişkin (kimlik bilgilerini içeren) noter onaylı vekâletname
  üzerinden de yapılabilir:
 • Yetki durumunuz, adına hareket ettiğiniz kişinin daha önce yapılan
  işlemler nedeniyle ilgili döviz bürosu tarafından kimlik tespitinin yapılmış
  olması şartıyla yazılı talimat üzerinde yer alan müşteri imzasının
  döviz bürosunda bulunan imza ile karşılaştırmak suretiyle de
  (noter onaylı vekâletname aranmaksızın) yapılabilir.

Ticaret siciline kayıtlı bir tüzel kişi adına hareket ediyorsanız

Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunuz, tescile dair belgelerde gösteriliyor ise tüzel
kişiliğin ticaret siciline tesciline dair belge ve vergi kimlik numarası konusunda Gelir
İdaresi Başkanlığı’nın ilgili birimi tarafından düzenlenen belge (asılları veya noter
onaylı suretlerini) döviz bürosu görevlilerine ibraz ediniz. Ayrıca tüzel kişiliğin telefon
numarası ile varsa faks numarası ve elektronik posta adresi bilgilerini döviz bürosu
görevlilerine veriniz

Örnek: (A) İli Ticaret Odasına kayıtlı, (X) İnşaat Ltd. Şti. adına,
şirket müdürü tarafından (Y) Döviz bürosundan 30.000 TL tutarında
Amerikan Dolan alınmak istendiğinde;

 • Şirket müdürünün,
 • Adına işlem yapılan (X) İnşaat Ltd. Şti.’nin
  kimlikleri ayrı ayrı ve usulüne göre tespit edilecektir. Ayrıca, şirket müdürünün
  temsile yetkili olup olmadığının da tespiti yapılacaktır.
Bize WhatsApp'tan ulaşın
1